Ügyvezető
Pénzkezelési szabályzat Marketing_titkok Könyvvizsgáló Cégiránytü

Elkészült a vezetõ tisztségvisellõkre vonatkozó szerzõdés (megállapodás) minta! Informaciók itt!

 

Az ügyvezetőA gazdasági társaság ügyvezetését - a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó rendelkezések szerint - a társaság vezető tisztségviselői, vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület (a továbbiakban: ügyvezető) látja el. 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.  törvény (a továbbiakban: új Gt.) alkalmazásában ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

Az ügyvezető jogait és kötelezettségeit az új Gt. határozza meg, azzal, hogy ami itt nem kerül szabályozásra, arra a Polgári törvénynek a megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Ezen megbízatását az ügyvezető munkaviszonyban nem láthatja el. Akik az új Gt. hatályba lépése előtt (2006. július 1.) létesítettek határozott időre  munkaviszonyt, azok a megbízatásuk lejártáig tarthatják fenn munkaviszonyukat.

Gyakran előfordult, hogy az ügyvezető jogtalanul állt munkaviszonyban, mert nem  különült el a munkáltatói és a munkavállalói jogkör gyakorlójának a  személye, illetve a tulajdonviszonyok nem tették lehetővé, hogy  az alá- és fölé rendeltségi viszony megvalósulhasson. Természetesen a törvény által biztosított halasztó hatály nem reájuk vonatkozik, hiszen ők eddig sem állhattak volna munkaviszonyban.

Az ügyvezető tisztségének betöltése nem  egyoldalú jogviszony, hanem egy sajátos - a megbízáshoz közelítő szerződés alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a vezetői tisztséget az érintettnek el kell fogadnia. Ennek a megbízásnak ingyenesen és visszterhesen (díjjazással) egyaránt eleget lehet tenni.

A megbízási jogviszony jellegéből adódik, hogy a munkaviszonyban állókhoz képest, bizonyos jogok és kötelezettségek a vezető tisztségviselőkre nem vonatkoznak.  

Nem jogosultak a munkavállalóknak adómentesen adható  étkezési utalványra, üdülési csekkre, kisértékű ajándékra, iskolakezdési támogatásra, stb. A munka törvénykönyvben rögzített egyéb privilégiumoktól, mint felmondási idő, végkielégítés, pihenőszabadság, korlátozott felelősség, szintén elesnek.

Ugyanakkor nem kell munkavállalói járulékot fizessenek, illetve  a társaságnak sem kell utánuk munkaadói járulékot fizetnie.

Természetesen az ügyvezető is részesülhet a megbízási díjon felül, különböző juttatásokban (természetbeni juttatás, cégautó, költségtérítések, végkielégítés, sikerdíj,  pihenés, stb.). Ezek a juttatások azonban nem alanyi jogon, vagy törvényben rögzített módon járnak! Ezeket szerződésben kell rögzíteni és a legfelsőbb szerv határozatával szentesíteni.

Rendelkezésre áll egy - a vezető tisztségviselők jogviszonyára szabott - szerződés mintatár, amely átfogja mindazokat a szempontokat, amelyeket ebben a tekintetben érdemes figyelembe venni.

A mintatár az értékesítési oldalunkról érhető el. A további információkhoz

 

Copyright 2007.  Inter-Rezidencia Tanácsadó Kft. & Gardi és Vona Ügyvédi Iroda